Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov

Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Účastníci

Manažéri vzdelávacích inštitúcií, manažéri ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektori, autori publikácií a zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania.

Obsah seminára

9.00-12.30

 • Identifikovanie predmetov duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov
 • Legálne používanie cudzích autorských diel a iných predmetov duševného vlastníctva
 • Ochrana vlastného duševného vlastníctva
 • Možnosti nakladania s duševným vlastníctvom
 • Zmluva o vytvorení diela  a licenčná zmluva podľa Autorského zákona
 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka
 • Ochrana duševného vlastníctva v pracovnoprávnych vzťahoch

 

13.30-15.00

 • Zaradenie príjmov fyzických osôb/autorov pre účely zdanenia
 • Daňové aspekty zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva
 • Určenie výpočtu dane z príjmov, uplatnenie výdavkov
 • Špecifické zdaňovanie príspevkov do novín a časopisov
 • Zdanenie zahraničných autorov v SR a uplatnenie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Registrácia k dani z príjmov
 • Podávanie daňového priznania

Lektori

skúsení odborníci v danej oblasti

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751