Odborné skúšky

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

  • poistenie alebo zaistenie
  • kapitálový trh
  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • doplnkové dôchodkové sporenie
  • starobné dôchodkové sporenie

Finanční sprostredkovatelia a poradcovia sa v záujme zvýšenia svojej profesionality musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu. Zákon ukladá finančným sprostredkovateľom a poradcom absolvovať odborné skúšky každé štyri roky a osobitné finančné vzdelávanie každý rok. 

NBS dňa 23. augusta 2010 poverila Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou s využitím elektronického systému. 

Informácii o odborných skúškach nájdete na našej stránke, ako aj v opatrení NBS č. 5/2018: v http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/OPAT5-2018.pdf  a v skúšobnom poriadku: https://regfap.nbs.sk/static/20180522SP.pdf

Skúšky prebiehajú elektronicky. Cena za odbornú skúšku je stanovená Národnou bankou Slovenska na 30 EUR za každý sektor.

Termíny skúšok: