Odborné skúšky pre vyšší stupeň

Zákon č. 186/2009 Z.z. stanovil nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorí sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu musia podrobiť odborným skúškam a zapojiť sa do trvalého odborného vzdelávania. 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. organizuje na základe poverenia Národnej banky Slovenska odborné skúšky pre finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v nasledovných sektoroch:

  1. sektor poistenia alebo zaistenia
  2. sektor kapitálového trhu
  3. sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  4. sektor prijímania vkladov
  5. sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  6. sektor starobného dôchodkového sporenia

Miesto konania do 30.06.2019: 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 5238/28A, Bratislava, 6. poschodie, miestnosť č. 608. Parkovanie zabezpečené v objekte, bezplatne (podľa kapacitných možností). Mestská doprava: z AS Mlynské Nivy autobus č.50, zastávka na znamenie Zálužická.  Z hlavnej železničnej stanice autobus č. 61, zastávka Trnavská, s príp. prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská. 

Miesto konania od 01.07.2019:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., (budova Doprastavu), Drieňová 1081/31, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť č. 230. Parkovanie v okolí. Mestská doprava: z AS Mlynské Nivy autobus č.50, zastávka na znamenie Zálužická.  Z hlavnej železničnej stanice autobus č. 61, zastávka Trnavská, s príp. prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská.

Spôsob prihlásenia sa na skúšku:

Na odbornú skúšku sa uchádzač prihlasuje na vybraný termín on-line prihláškou. Po jej vyplnení bude účastníkovi na jeho e-mail odoslaná pozvánka na skúšku s potrebnými inštrukciami (miesto a čas konania skúšky, výška poplatku za vykonanie skúšky, účet na zaplatenie poplatku za skúšku, link a heslo potrebné pre vstup do demo verzie testov, ako aj ďalšie potrebné údaje k vykonaniu skúšky). Skúšky prebiehajú elektronicky.

Poplatok za skúšku:

Poplatok za odbornú skúšku je stanovený Národnou bankou Slovenska na 30 EUR za každý sektor.

Oznámenie o výsledku skúšky:

Úspešným uchádzačom vydá IBV NBS, n.o. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Odborných skúšok v zmysle skúšobného poriadku. Oznámenie o úspešnom vykonaní/nevykonaní Odborných skúšok obdržia absolventi osobne po vykonaní skúšky.

Akákoľvek následná zmena, resp. oprava, vyhotovenie duplikátu v prípade straty už vydaného Osvedčenia je spoplatnená administratívnym poplatkom 10 EUR + DPH/Osvedčenie. 

Neúčasť na skúške, odhlásenie zo skúšky a prehlásenie sa na iný termín skúšky:

Po odhlásení účastníka zo skúšky (minimálne dva dni pred termínom jej konania), bude poplatok za vykonanie skúšky vrátený tej osobe, ktorá ho uhradila.

Ak sa uchádzač nedostaví a neodhlási sa z termínu skúšky, na ktorý bol prihlásený (minimálne dva dni pred termínom jej konania) alebo sa neprihlási na iný termín Odbornej skúšky, hľadí sa na uchádzača akoby skúšku vykonal neúspešne a uhradený poplatok za skúšku sa takémuto uchádzačovi nevracia.

Podrobné podmienky prihlásenia a priebehu odbornej skúšky upravuje skúšobný poriadok zverejnený na  https://regfap.nbs.sk/static/20180522SP.pdf