Euroval

Ciele

Oboznámiť účastníkov o charakteristikách, nákladoch a prínosoch eurovalu. 

Účastníci

Zamestnanci bánk v styku s klientom, finanční poradcovia a sprostredkovatelia. 

Obsah seminára

  • Charakteristika eurovalu ako finančného nástroja
  • História eurovalu z krátkodobého hľadiska
  • Participujúce strany a ich úloha
  • Dopady eurovalu na finančné inštitúcie
  • Predpoklady ďalšieho vývoja

Lektori

skúsení odborníci v oblasti financií