Regulácia finančného trhu v EÚ

Regulácia finančného trhu v EÚ

Ciele

Oboznámiť účastníkov kurzu s novým nariadením EU o regulácii inštitúcií finančného trhu pre účely zúčtovania, vyrovnania a zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov a ostatných finančných transakcií. Východiskom je schválený návrh regulácie o vyrovnaní a centrálnych depozitároch s platnosťou od 1. januára 2015.  Cieľom je prebrať aj možnú implementáciu na podmienky SR.

Účastníci

Zamestnanci bánk, depozitárov cenných papierov, dohliadacích orgánov a iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti compliance, útvarov kontroly a orgánov dohľadu.

Obsah seminára

Na seminári sa účastníci oboznámia s dokumentmi, týkajúcimi sa návrhu regulácie EU, ktorý bol schválený 24. februára 2014 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSDs) and amending Directive 98/26/EC – Approval of the final  compromise text (Interinstitutional File:2012/0029 (COD))

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina, konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb.