Retail deriváty

Retail deriváty

Ciele

Oboznámiť účastníkov s výhodami, rizikami a vhodnosťou uplatnenia retailových derivátov pri finančnom rozhodovaní, prehĺbiť vedomosti účastníkov ohľadom moderných pákových produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblížiť účastníkom oblasť štruktúrovaných produktov a informovať ich o nových trendoch vo svete a v EÚ. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investičným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri z bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokovať investície, resp. zhodnotiť investičné produkty. 

Obsah seminára

  • Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finančnej krízy
  • Metodika tvorby štruktúrovaných produktov
  • Moderné investičné (Delta 1) a pákové produkty
  • Úplne a čiastočne garantované produkty
  • Špekulatívne štruktúrované produkty
  • Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov
  • Budúci vývoj

Lektori

odborník na problematiku retail derivátov