Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a účtovanie

Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a účtovanie

Ciele

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu, ako aj účtovať tieto deriváty v súlade s aktuálnym znením opatrení Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním, preceňovaním a účtovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva. 

Obsah seminára

  • oceňovanie a preceňovanie:
    • forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
    • opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
  • účtovanie týchto základných derivátov finančného trhu

Lektori

skúsení lektori – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi a odborník v oblasti účtovania cenných papierov