Základy teórie portfólia

Základy teórie portfólia

Ciele

Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími teoretickými prístupmi a metodickými nástrojmi portfóliových analýz. Dôraz sa kladie na popis možností kvantifikácie charakteristík ako očakávaná výnosnosť, bezrizikové aktíva a riziko zmeny výnosnosti finančných aktív a portfólia. Na Markowitzovom modeli je vysvetľovaná množina efektívnych portfólií a s tým súvisiaci matematický model. Ďalej sa vysvetľuje model CAPM, z ktorého vychádza priamka CML a priamka SML. Prebraná látka je aplikovaná na reálne dáta. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zaoberajúci sa tvorbou portfólia, jeho oceňovaním, preceňovaním a správou. Pre úspešnú a aktívnu účasť na seminári je nutné ovládať MS Excel na dobrej úrovni, mať znalosti z matematickej analýzy (predovšetkým derivácie funkcií a hľadanie extrémov funkcie viac premenných) a aspoň základné znalosti zo štatistiky. Seminár je určený pre všetkých, ktorý sa chcú oboznámiť s Markowitzovou teóriou.

Obsah seminára

  1. Úvod do teórie portfólia, aktíva v teórii portfólia, kvantifikácia výnosnosti a rizika zmeny výnosnosti aktív (expertný prístup k odhadu výnosnosti a rizika, historický prístup k odhadu výnosnosti a rizika)
  2. Kvantifikácia očakávanej výnosnosti a zmeny výnosnosti portfólia (kovariančná matica, korelačná matica)
  3. Markowitzov (Mean Variance) model, efektívna množina (hranica)
  4. Bezrizikové aktívum (efektívna množina a bezriziková investícia), sell short (vplyv na efektívnu množinu), vypožičiavanie a zapožičiavanie (vplyv na efektívnu množinu)
  5. Matematické modely pre určenie podielov (váh) aktív v portfóliu (portfólio s minimálnym rizikom, s minimálnym rizikom a požadovanou výnosnosťou, tangenciálne portfólio)
  6. Jednoindexový (jednofaktorový) model, viacindexové (viacfaktorové) modely
  7. Modely rovnováhy na kapitálových trhoch, model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), CML a SML
  8. Dôsledky pre určenie váh v portfóliu, Cut-off Rate

Lektori

skúsený odborník v oblasti oceňovania, preceňovania a tvorby portfólia