Školenie pre používateľov PS SIPS

Školenie pre používateľov PS SIPS

Ciele

Pripraviť účastníkov školenia - používateľov - na prácu s platobným systémom SIPS. 

Účastníci

Účastníci medzibankového platobného styku (MPS), ktorí budú aktívne pracovať s platobným systémom SIPS so znalosťami:

 • problematiky MPS
 • práce s PC
 • prostredia MS Windows 7

Obsah seminára

 • Platobný systém SIPS
 • SIPS - nové vlastnosti
 • Popis funkčnosti systému SIPS
 • Popis obrazovky a konvencie použité v systéme
 • Práca s čipovou kartou
 • Pripojenie používateľa na server
 • Globálne informácie
 • Práca s platbami v systéme SIPS
 • Posielanie súborov s platbami do zúčtovacieho centra
 • Verifikácia súboru s platbami
 • Kontrola súboru v systéme SIPS
 • Vytvorenie kópie súboru uloženého v systéme SIPS
 • Vytvorenie platby priamym zadávaním údajov platby
 • Verifikácia platby vkladanej priamym zadávaním údajov platby
 • Klíringové cykly
 • Prehľad klíringových cyklov
 • Údaje prijaté zo zúčtovacieho centra
 • Prijaté súbory
 • Súbor prijatý zo zúčtovacieho centra
 • Súhrn súborov na konci dňa
 • Výpis z účtu
 • Rozpis poplatkov
 • Načítanie súborov prenesených núdzovým prenosom
 • Načítanie súborov odosielaných do ZC
 • Načítanie súborov prijímaných zo ZC
 • Vrátenie súborov zo spracovania
 • Stavy spracovania súborov
 • Monitorovanie stavu účtov účastníkov

Lektori

interný lektor NBS 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719