Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Cena kurzu
  217.2€
 • Najbližší termín
  14. 12. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Účinný a efektívny nástroj mimosúdneho riešenia sporov

Ciele

Poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na problematiku alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň objasniť význam a dôležitosť využitia dotknutého právneho inštitútu mimosúdneho riešenia sporov, a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale predovšetkým s akcentom na predávajúceho vo forme účinného nástroja na predchádzanie súdnych sporov a negatívneho reputačného rizika.

Účastníci

Pracovníci reklamačných oddelení, auditu, compliance a oddelenia starostlivosti o klientov.

Obsah seminára

 • Čo je alternatívne riešenie sporov
 • Pôsobnosť alternatívneho riešenia sporov
 • Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
 • Povinnosti vyplývajúce predávajúcim v súvislosti s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov
 • Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 • Ukončenie alternatívneho riešenia sporu
 • Príklady z aplikačnej praxe a diskusia

Lektori

JUDr. Sylvia Ďatelinková – pôsobí od roku 2017 ako právnička Slovenskej bankovej asociácie poverená vedením alternatívneho riešenia sporov v rámci čoho zodpovedá za komunikáciu v oblasti spotrebiteľskej agendy a ďalších tém predovšetkým z oblasti poskytovania platobných služieb a bankových služieb. Má dlhoročné pracovné skúsenosti a odborné znalosti najmä z oblasti ochrany spotrebiteľa, vnútornej kontroly a auditu, kontrolingu a vymáhania pohľadávok. V predošlej právnej praxi pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa špecializovala prevažne na oblasť spotrebiteľského práva a sporovú agendu, v rámci ktorej viedla právne zastúpenia pre významných klientov v rôznych oblastiach práva. Venuje sa publikačnej, mediálnej a prednáškovej činnosti predovšetkým zameranej na spotrebiteľské právo, bankové právo a oblasť poskytovania platobných služieb.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 12. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                9.00 h – 15.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

181 € bez DPH
217.2 € s DPH

Variabilný symbol

2284


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.