Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Ciele

Seminár oboznámi účastníkov s legislatívnymi zmenami zákona o verejnom obstarávaní.

Účastníci

Seminár  je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí sa dotýka zákon o verejnom obstarávaní.

Obsah seminára

 1. Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO
 2. Interná Smernica verejného obstarávania
 3. Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou
 • Odporúčané postupy pri zákazkách s nízkou hodnotou vrátane zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov
 • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou - využitie elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek a kedy nie)
 • Zvýšenie finančných limitov od 1.6.2017 a po 1.11.2017
 • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti
 • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky
 • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa
 • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania
 • Navrhované zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou a podlimitných zákazkách
 • Inštitút konfliktu záujmov - aktívna úloha verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
 • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov - osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie

     4. Register partnerov verejného sektora verzus ZNH s dôrazom najmä na jeho aplikáciu v podmienkach verejného obstarávateľa/obstarávateľa

 • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 1.8.2017
 • Analýza zákona o registri partnerov z pohľadu povinnosti partnera a sankcie za nedodržanie povinnosti. Možné sankcie a riziká pri uzatvorení zmluvy s partnerom, ktorý nie je zapísaný v registri z pohľadu samosprávy. Povinnosť, resp. možnosť registrácie samospráv v registri partnerov verejného sektora
 • Zákonné povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri uzatváraní zmluvných vzťahov - kedy je povinnosť uzatvárať zmluvy len s partnermi verejného sektora
 • Analýza pozitívneho aj negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora (kto má povinnosť byť registrovaný v registri)
 • Postup pri overovaní registrácie partnera v registri a počas plnenia zmluvy
 • Sankcie za porušenie za uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý nie je registrovaný v registri

      5.  E-Komunikácia - očakávané zmeny elektronickej komunikácie

      6.  Zoznamy vedené ÚVO - nové zoznamy

      7.  Zákon č. 248/2017 Z.z. -rozšírenie výnimiek verejného obstarávania, zníženie administratívnej náročnosti, urýchlenie a zefektívnenie procesu VO, napr.

 • možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce
 • využitie tzv. jednoobálkového systému alebo zmena poradia vyhodnocovania dokumentov
 • redukovanie povinnosti vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
 • využívanie už existujúcej evidencie referencií

Lektori

Lektorka patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751