Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Ciele

Oboznámiť účastníkov s témami:

Oboznámiť účastníkov s okruhom konaní, ktoré nesú znaky korupčného správania, trestnoprávnou rovinou postihovania a dokazovania, možnosťami ako vykonávať systémové preventívne opatrenia. Nová právna úprava zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pozitíva a riziká.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom bánk a iných finančných a nefinančných inštitúcií, ako aj  všetkým, čo majú záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Boj s korupciou z pohľadu Úradu vlády SR
 • Pojem korupcia, rozdiel medzi úplatkom a darom
 • Prevencia vs. represia
 • Aktivity vlády SR v oblasti prevencie korupcie, Protikorupčná politika SR
 • Národný protikorupčný program, jeho aktualizácia a úlohy rezortov
 • Zásady integrity
 • Systém ochrany oznamovateľov, interné a externé kanály oznamovania
 • Povinnosti rezortov
 • Príprava transpozície smernice Rady a Európskeho parlamentu o ochrane oznamovateľov, novela zákona o ochrane oznamovateľov
 • Hlavné zmeny oproti existujúcej právnej úprave
 • Diskusia

Lektori

skúsení odborníci v danej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719