Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

 • Cena kurzu
  174€
 • Najbližší termín
  07. 04. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Prevencia korupcie, ochrana oznamovateľov

Ciele

Oboznámiť účastníkov s témami:

Oboznámiť účastníkov s okruhom konaní, ktoré nesú znaky korupčného spávania, trestnoprávnou rovinou postihovania a dokazovania, možnosťami ako vykonávať systémové preventívne opatrenia. Nová právna úprava zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pozitíva a riziká.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom bánk a iných finančných a nefinančných inštitúcií, ako aj  všetkým, čo majú záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Obsah seminára

 • Boj s korupciou z pohľadu Úradu vlády SR
 • Pojem korupcia, rozdiel medzi úplatkom a darom
 • Trestné činy korupcie v slovenskom trestnom práve, špecifické nástroje na dokazovanie v trestnom konaní
 • Prevencie vs. Represia
 • Aktivity Vlády SR, nová protikorupčná politika a úlohy rezortov
 • Riadenie korupčných rizík, nástroje riadenia

 

 • Nový zákon o ochrane oznamovateľov
 • Hlavné zmeny oproti existujúcej právnej úprave
 • Interné a externé kanály oznamovania
 • Systém ochrany oznamovateľov
 • Príprava smernice Rady a Európskeho parlamentu o ochrane oznamovateľov
 • Povinnosti rezortov

 

 • Diskusia

Lektori

JUDr. Ing. Peter Kovařík

 • generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu, Úrad vlády SR

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

07. 04. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 13.00 h

Cena

145 € bez DPH
174 € s DPH

Variabilný symbol

2023


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.