Zákon o slobode informácií vs GDPR v praxi

  • Cena kurzu
    180€
  • Najbližší termín
    28. 05. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Zákon o slobode informácií vs GDPR v praxi

Ciele

Seminár oboznámi účastníkov s legislatívnym rámcom vzťahu Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a GDPR. 

Účastníci

Všetci zamestnanci Národnej banky Slovenska, bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, a tiež verejných inštitúcií, pre ktorých je dôležité poznať vzťah Zákona o slobode informácií a GDPR.

Obsah seminára

1.    Princíp „publicity“ vs. princíp „diskrétnosti“: ústavnoprávna prax.

2.    Vzťah GDPR legislatívy a informačnej legislatívy: subsidiarita.

4.    Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov.

5.    Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb.

6.    Prípustnosť použitia záznamov z kamerových systémov ako dôkazového materiálu.

7.    Ochrana osobných údajov v rámci nazerania do administratívnych spisov.

8.    Doručovanie písomností obsahujúcich OÚ (priame doručovanie, verejná vyhláška).

9.  Zúžená ochrana OÚ a osobnosti pri verejných činiteľoch a osobách verejného záujmu: súdna prax.

10. Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ odmietnutie informácie podľa zákona o slobode informácií, zdržanlivosť pri zverejňovaní informácií.

11. Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu OPI prijatého zákonom č. 340/2015 Z.z.

12.   Prehľad povinností vyplývajúcich z ďalšej „informačnej legislatívy“.

13.   Otázky a odpovede.

Lektori

Vladimír PIROŠÍK, advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 05. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia:8.45 -9.00 hod.

seminár: 9.00 -15.00 hod.

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1868

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.