BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive

BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive

Ciele

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o základných požiadavkách prijatých

 • nariadením EP a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 26.7.2014, ktorými sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (SRM)
 • smernicou EP a Rady 2014/59/EÚ z 15. 5. 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (BRRD)
 • zákonom  č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu

so zameraním na nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia - ozdravné plány, rekapitalizácia z vlastných zdrojov (bail-in).

Súčasťou seminára bude informácia o návrhoch Európskej komisie na novelizáciu BRRD a SRM.

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, pracovníkov útvarov riadenia aktív a pasív, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

 • Prehľad  základnej legislatívy
 • Prehľad delegovaných a vykonávacích predpisov a súvisiacich technických štandardov v oblasti riešenia krízových situácií (Európska komisia)
 • Prehľad usmernení (guidelines) EBA v oblasti riešenia krízových situácií (Guidelines on recovery plans indicators, Guidelines on early intervention triggers, Guidelines on failing or likely to fail, Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in, Guidelines on treatment of liabilities in bail-in…)
 • Prehľad regulatórnych a implementačných štandardov EBA - RTS on minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL), RTS on contractual recognition of bail-in, RTS on the assessment of recovery plans, RTS on the content of recovery plans…
 • Nástroje ozdravného procesu a krízového riadenia podľa BRRD
  • nástroje preventívneho charakteru (ozdravné plány)
  • opatrenia včasného zásahu
  • nástroje krízového manažmentu (bridge bank, good and bad bank, bail-in)
 • Minimálne požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (tzv. MREL)
 • Pripravovaná novelizácia BRRD a SRM

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719