Banková regulácia

Ciele

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o regulácii bánk odporúčanej bazilejskou komisiou pre dohľad nad bankami. Pravidlá regulácie (známe ako „Basel Rules“ sú komplikované a náročné, cieľom je vysvetliť princípy a najnovšie štandardy Basel III/IV.

Účastníci

Workshop je určený zamestnancom risk controllingu a risk manažmentu, zamestnancom compliance, vnútorného auditu, projektovým manažérom a manažérom bankových procesov, ako aj ďalším bankovým špecialistom (ALM/treasury, middle-office a back-office, manažéri obchodných útvarov) a samozrejme všetkým, ktorí majú záujem porozumieť uvedenej problematike.

Obsah

 • Princípy bankovej regulácie – minimálny kapitál, licencovanie, dohľad regulátora, povinné ukazovatele, zverejňovanie
 • História bankovej regulácie, dôvody zavedenia, prvá dohoda o kapitáli
  • Princípy a ciele pravidiel Basel I, Cookov pomer, rizikové váhy, rizikové faktory
  • Basel II – nová dohoda o kapitáli, 3 piliere Basel II, základná a pokročilá metóda vnútorných ratingov (IRB/AIRB)
 • Pravdepodobnosť defaultu (PD), percento straty v čase zlyhania (LGD) a expozícia banky v čase zlyhania (EAD)
 • Štatistické metódy výpočtu kapitálovej požiadavky
 • Princípy regulačného balíka Basel III/IV a dôvody zavedenia
 • Likviditné ukazovatele LCR a NSFR
 • Zvýšenie kvality a kvantity kapitálovej požiadavky v prostredí Basel III/IV
 • Pákový efekt a Leverage Ratio
 • Revízia protistrán, kvalifikované centrálne protistrany
 • Anti-cyklické opatrenia
 • Systémové riziko
 • Implementácia pravidiel Basel III/IV v Európe – smernice a regulácie, jednotné pravidlá
 • Corporate Governance
 • SREP, ICAAP, ILAAP
 • Riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB)
 • Operačné riziko
 • MiFID II
 • Regulácia kryptoaktív

Lektori

expert v danej problematike

Termín

1 deň