• Cena kurzu
  146.04€
 • Najbližší termín
  28. 10. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Basel III

Ciele

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily zmien v regulácii kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce zo zmien Novej bazilejskej dohody o kapitáli (pôvodne Bazilej II). 

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance. U účastníkov sa predpokladá znalosť problematiky Bazileja II. 

Obsah seminára

 • Stručný prehľad Bazileja II a skúseností s jeho aplikáciou
  • Bazilej II
  • Dôsledky pravidiel Bazileja II
  • Kríza
 • Hlavné zmeny, ktoré prináša Bazilej III
 • Návrh zmien v legislatíve Európskej únie
  • Nová štruktúra regulácie
  • Smernica
  • Nariadenie
 • Detaily zmien
  • Kompetentné orgány (dohľad)
  • Princípy dohľadu na individuálnej aj konsolidovanej báze
  • Kapitálové vankúše (buffers)
  • Vlastné zdroje
  • Kreditné riziko
  • Trhové riziko
  • Veľké expozície
  • Likvidita
  • Finančná páka

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 10. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

121.7 € bez DPH
146.04 € s DPH

Variabilný symbol

0975

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.