Kreditné riziko - Internal Ratings Based prístup

 • Cena kurzu
  148.44€
 • Najbližší termín
  29. 09. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kreditné riziko - Internal Ratings Based prístup

Ciele

Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať prehľad o kapitálových požiadavkách  pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia súčasnej regulácie kreditného rizika.

Obsah seminára

Základné pojmy a definície

 • definícia kreditného rizika, príklady
 • segmentácie expozícií a ich dôvody
 • korelácia medzi expozíciami
 • časový aspekt udalosti kreditného rizika – definícia zlyhania (default)

Proces riadenia kreditného rizika – základné etapy

 • Credit event – default risk
 • meranie pravdepodobnosti vzniknutej udalosti, očakávaná a neočakávaná strata
 • ratingový systém – scoring a klasické prvky designu ratingového systému
 • monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
 • zmierňovanie kreditného rizika

Kreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii

 • Smernica č. 36/2013/ES a nariadenie č. 575/2013/ES
 • Internal Ratings Based  (IRB) prístup
 • PD (definícia zlyhania a meranie pravdepodobnosti)
 • LG (Loss given default)
 • EAD (European Assessment Document)
 • kvalitatívne požiadavky na IRB

Lektori

Ing. RNDr. Ľubor Malina, lektor a konzultant  v problematike riadenia rizík.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

29. 09. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

123.7 € bez DPH
148.44 € s DPH

Variabilný symbol

1278

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.