Krízový manažment bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca

Krízový manažment bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca

Ciele

Oboznámiť účastníkov s krízovým manažmentom bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom právnych oddelení, pracovníkov riadenia rizika a kapitálu, kontrolingu, a členov predstavenstva a dozorných rád finančných inštitúcií.

Obsah seminára

Likvidácia banky v konkurze/nútená správa

 

JUDr. Branislav Pospíšil

advokát, AK Pospíšil and Partners

 
 • Vzťah k nariadeniu o konkurznom konaní / systematika zákona.
 • Súdna právomoc / lex concursus.
 • Krátko k otvorenie konkurzu finančnej inštitúcie / previazanosť s nútenou správou.
 • Správca konkurznej podstaty / veriteľské orgány.
 • Niektoré osobitné účinky v prípade konkurzu finančnej inštitúcie.
 • Konkurz slovenskej vs. európskej finančnej inštitúcie.
 • Hypotekárna oddelená podstata.
 • Praktické tipy ako na to (silná komunikácia so súdom, dôraz na skúsených poradcov, ďalšie tipy).
 

Právny a inštitucionálny rámec riešenia krízových situácií

 

Ing. Tomáš Tőzsér, PhD. 

vedúci oddelenia riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Tomáš Gajdoš 

právny expert finančného trhu, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Bc. Daniel Ďuriač 

metodik regulácie, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

 
 •    Všeobecný úvod do problematiky riešenia krízovej situácie bánk (fázy krízového riadenia a ich podstata vo väzbe na smernicu BRRD).
 •    Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (definícia, účel).
 •    Riešenie krízovej situácie banky (podmienky, ciele, zásady, právomoci a opatrenia, ochranné opatrenia).
 •    Praktické nedávne prípady riešenia krízovej situácie bánk v Taliansku, Španielsku a Lotyšsku.
 

Konkurzné konanie

 

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda, Okresný súd Bratislava I

 
 • Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018.
 • Aktuálne otázky a aplikačnú prax ( skúsenosti).
 • Postavenie popretého správcu v konkurze.
 • Zmeny v reštrukturalizácii.
 • Úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“.
 • Incidenčné spory (spory vyvolané konkurzom a reštrukturalizáciou) – aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch (Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii).
 • Aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti).
 

Lektori

Ing. Tomáš Tőzsér, PhD.,vedúci oddelenia riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Tomáš Gajdoš, právny expert finančného trhu, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Bc. Daniel Ďuriač, metodik regulácie, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, AK Pospíšil and Partners

JUDr. Vladimír Sklenka, podpredseda, Okresný súd Bratislava I

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751