Performance Management/ Riadenie výkonnosti v banke

 • Cena kurzu
  237.48€
 • Najbližší termín
  11. 11. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Performance Management/ Riadenie výkonnosti v banke

– od stratégie k individuálnej výkonnosti a motivácií

Ciele

Rozšíriť a prehĺbiť znalosti účastníkov v oblasti riadenia výkonnosti. Priblížiť problematiku scorecardingu a motivačných systémov v bankovom prostredí a ich jednotlivých súčastí. Poukázať na súvislosti medzi kontrolingom a motivačným systémom a adresovať časté dôvody nefunkčnosti systému pre riadenie výkonnosti.

Účastníci

Manažéri, vlastníci procesov, vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia bankových procesov, riadenia ľudských zdrojov a kontrolingu.

Obsah seminára

 • Podstata motivácie
 • Prístupy k motivácii a riadeniu výkonnosti zamestnancov
 • Scorecarding ako základný nástroj riadenia výkonnosti
 • Porovnanie prístupov k riadeniu výkonnosti vo finančných inštitúciách
 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov riadenia výkonnosti
 • Procesné riadenie, zodpovednosť a motivácia
 • Motivačný systém a jeho fungovanie
 • Prepojenie motivačného systému s procesným kontrolingom

 

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia a ukážky v software nástrojoch pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby boli účastníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.

Lektori

Juraj Mišina, Csilla Krommerová, špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kontrolingu

Aktuálne termíny

11. 11. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

197.9 € bez DPH
237.48 € s DPH

Variabilný symbol

0925

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.