• Cena kurzu
  454.8€
 • Najbližší termín
  12. 11. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Stresové testovanie

Ciele

Seminár detailne opisuje stresové testovanie - jednu z najviac rozšírených metód merania rizika. Úvodná časť je zameraná na základné princípy stresového testovania a tvorbu scenárov. Podstatná časť seminára je potom venovaná princípom stresového testovania jednotlivých finančných rizík - riziká trhového, kreditného, ​​operačného a likvidity. Účastníci sú oboznámení s regulačnými požiadavkami, najmä požiadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé princípy sú následne demonštrované na praktických príkladoch.

Účastníci

Seminár je určený špecialistom riadenia rizík a vnútorného auditu bánk a poisťovní.

Obsah seminára

 • princípy stresového testovania
 • stress-testing trhového rizika
 • stress-testing kreditného rizika
 • stress-testing operačného rizika
 • stress-testing rizika likvidity
 • stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká
 • komplexné stresové scenáre a ich použitie

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o.. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

12. 11. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

2106

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.