Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

 • Cena kurzu
  205.2€
 • Najbližší termín
  08. 04. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Zúčtovacie vzťahy v podnikateľskom účtovníctve

Ciele

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o účtovníctve prostredníctvom Opatrenia MF SR pre podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov za oblasť zúčtovacích vzťahov v podnikateľskom účtovníctve (pohľadávok a záväzkov).

Účastníci

Seminár je určený absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického aj ekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre prácu spojenú s hodnotením pohľadávok a záväzkov v účtovných výkazoch podnikateľských subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Obsah seminára

 1. Definícia pohľadávok a záväzkov podľa Opatrenia MF SR pre účtovanie podnikateľských subjektov v podvojnom účtovníctve
 2. Účtovná trieda 3  - účtovanie pohľadávok a záväzkov v podnikateľskom podvojnom účtovníctve
 3. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku
 4. Pohľadávky a záväzky vo vzťahu k spoločníkovi a konateľovi obchodnej účtovnej jednotky
 5. Zúčtovanie a rozdelenie výsledku hospodárenia v podnikaní

Lektori

Ing. Eleonóra Ikono Vajdová

 • skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva, členka Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 04. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

171 € bez DPH
205.2 € s DPH

Variabilný symbol

2024


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.